Felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó jogszabályok és szabványok

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 14001 ISO 14001 ISO 14001
Jogszabályok
 
02. Törvények és országgyűlési határozatok:
1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel
1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.
10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról
 
03. Kormányrendeletek:
127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
146/2014. (V. 5.) Korm. rendelete a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
280/2015. (IX. 22.) Korm. Rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról
266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, a 182/2010 (V. 14.) Korm. rendelettel módosítva
194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
6/2013. (I. 18.) Korm. Rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól
89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
217/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
280/2004. (X. 20.) Korm. Rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
224/2008. (IX. 9.) Korm. Rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
354/2009. (XII. 30.) Korm. Rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
219/2011. (X. 20.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
273/2011. (XII. 20.) Korm. Rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
373/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről
 
04. Miniszteri rendeletek:
1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről
11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szab
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról
8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról
28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelete a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 
05. EüM rendeletek
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről.
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.
22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről.
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről.
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről.
22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.
 
06. EüM-SzCsM együttes rendeletek
25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.
 
07. EüM-KöM együttes rendeletek
41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.
 
09. MüM rendeletek
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról.
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
 
10. NFGM rendeletek
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.
 
11. NM rendeletek
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
 
12. SzCsM-EüM együttes rendeletek
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
 
13. SzMM rendeletek
18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról.
 
14. Biztonsági Szabályzatok
8/1981. (XII.27.) IpM rendelet a kommunális és lakóépületek érintésvédelmi szabályzatáról.
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról.
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról.
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
 
S Z A B V Á N Y O K
 
15. Honosított európai-nemzetközi szabványok:
MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 12100:2010)
MSZ EN ISO 13857:2008 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtaggal való elérése ellen JK
MSZ EN ISO 14159:2008 Gépek biztonsága. Gépek tervezésének higiéniai követelményei JK1
MSZ EN ISO 25745-1:2013 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák energiahatékonysága. 1.rész: Fogyasztásmérés és igazoló ellenőrzés JK
 
16. Honosított európai szabványok:
MSZ EN 81-1:1998+A3:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók JK
MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók.
MSZ EN 81-20:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy-és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók
MSZ EN 81-21:2009+A1:2013 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21.rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben JK
MSZ EN 81-28:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy és teherfelvonók. 28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz
MSZ EN 81-3:2000+A1:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók JK
MSZ EN 81-31:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Kizárólag teherszállításra használt felvonók 31. rész: Járható fülkéjű teherfelvonók JK
MSZ EN 81-40:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emel lapok mozgáskorlátozott személyek számára JK
MSZ EN 81-41:2011 Felvonók szerkezetének és beépítésének előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 41. rész: Függőleges pályájú emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára JK
MSZ EN 81-43:2009 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt különleges felvonók. 43. rész: Darukezelő-felvonók JK
MSZ EN 81-50:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórész-egységek tervezési előírásai, számításai, felülvizsgálatai és vizsgálatai
MSZ EN 81-58:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata JK
MSZ EN 81-70:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékkal élők által is igénybe vehető felvonók
MSZ EN 81-71:2005+A1:2007 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók
MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók
MSZ EN 81-73:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén
MSZ EN 81-80:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 80. rész: A meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsági szintje emelésének követelményei
MSZ EN 115-1:2008+A1:2010 Mozgólépcsők és mozgójárdák. 1. rész: Szerkezet és beépítés JK
MSZ EN 115-2:2010 Mozgólépcsők és mozgójárdák. 2. rész: Meglévő mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságnövelésének követelményei JK
MSZ EN 349:1993+A1:2008 Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok a testrészek összenyomódásának elkerüléséhez JK
MSZ EN 627:2000 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai
MSZ EN 818-7:2002+A1:2008 Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 7. rész: Finom tőrésű szemes láncok emelőberendezésekhez. T minőségi osztály
MSZ EN 1398:2009 Szintkülönbség-kiegyenlítők. Biztonsági követelmények
MSZ EN 12158-1:2000+A1:2010 Építkezési teheremelők. 1. rész: Ráléphető rakfelület teheremel k JK
MSZ EN 12385-1:2002+A1:2009 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények JK
MSZ EN 12385-2:2002+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság.2. rész:Fogalommeghatározások, megnevezés és osztályozás
MSZ EN 12385-3:2004+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk JK
MSZ EN 12385-4:2002+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 4. rész: Pászmás kötelek általános emelési célokra
MSZ EN 12385-5:2006 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Pászmás kötelek felvonókhoz
MSZ EN 12385-6:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 6. rész: Sodronykötelek bányaaknákhoz JK
MSZ EN 12385-7:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 7. rész: Zárt szerkezetű sodronykötelek bányaaknában való használatra JK
MSZ EN 12385-8:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 8. rész: Sodrott emelő- és szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK
MSZ EN 12385-9:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 9. rész: Zárt szerkezetű szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK
MSZ EN 12385-10:2003+A1:2008 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 10. rész: Spirális kötelek általános építési célokra
MSZ EN 13015:2001+A1:2009 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei JK
MSZ EN 13411-1:2002+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 1. rész: Kötélszív acélsodronykötél-hurokhoz
MSZ EN 13411-2:2001+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 2. rész: Sodronykötélhurokszemek összefonása
MSZ EN 13411-3:2004+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 3. rész: Szorítógyűrűk és szorítógyűrűs kötélszemek JK
MSZ EN 13411-5:2003+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 5. rész: U alakú szorítókengyel sodronykötélhez
MSZ EN 13411-6:2004+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 6. rész: Aszimmetrikus, ékes kötélbefogó kengyel
MSZ EN 13411-7:2006+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 7. rész: Szimmetrikus, ékes kötélbefogó kengyel
MSZ EN 14010:2003+A1:2009 Gépek biztonsága. Gépjárművek gépi működtetésű parkolóberendezése. A tervezés, a gyártás, a létesítés és az üzembe helyezés biztonsági és elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelményei
MSZ EN 60034-1:2011 Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges és üzemi jellemzők (IEC 60034-1:2010) JK
MSZ EN 60034-8:2008 Villamos forgógépek. 8. rész: Kapocsjelölések és forgásirány (IEC 60034-8:2007) JK
MSZ EN 61000-6-1:2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése
MSZ EN 61000-6-3:2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa.
MSZ EN 61000-6-3:2007/A1:2011 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, a kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-3:2006/A1:2010)
MSZ EN 61000-6-4:2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa.
MSZ EN 61000-6-4:2007/A1:2011 Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa (IEC 61000-6-4:2006/A1:2010)
MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001)
MSZ EN 61140:2002/A1:2007 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001)
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem
MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültség villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. évi helyesbítés) JK
MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés
MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek berendezései
 
17. Honosított nemzetközi szabványok:
MSZ ISO 2631-1:2002 Mechanikai rezgés és lökés. Az emberre ható egésztest-rezgés értékelése. 1 rész: Általános követelmények
MSZ ISO 2631-2:2005 Mechanikai rezgés és lökés. Az emberre ható egésztest-rezgés értékelése. 2. rész: Rezgés az épületekben (1 Hz-t l 80 Hz-ig) JK
MSZ ISO 4190-1:2013 Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók JK
MSZ ISO 4190-2:2006 Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók JK
MSZ ISO 4190-3:2006 Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók JK
MSZ ISO 4190-6:2006 Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás
 
18. Magyar nemzeti szabványok:
MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek
MSZ 1600-11:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok
MSZ 2064-2:1998 Villamos berendezések irányelvei. 52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása
MSZ 2364-460:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás (IEC 60364-4-46:1981, módosítva)
MSZ 2364-537:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989, módosítva)
MSZ 6701-9:1976 Anyagmozgató berendezések elnevezése. Felvonók
MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei ICS:91.140.90 Felvonók. Mozgólépcsők
MSZE 9116:2012 Felvonók létesítése. Kis sebességű személy- és személy-teher felvonók műszaki követelményei
MSZ 10900:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése
MSZ 15695:2008 Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei
MSZ 15698:2013 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei
MSZ 15699:2009 Mozgólépcsők és mozgójárdák helyszíni vizsgálatai
MSZ 15700:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása
MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése
MSZ 18150-2:1984 Immissziós zajjellemzők vizsgálata. Munkahelyen fellépő megítélési és legnagyobb A-hangnyomásszintek meghatározása
MSZ 18151-1:1982 Immissziós zajhatárértékek. Lakó- és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek
MSZ 18151-2:1983 Immissziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékű és legnagyobb A-hangnyomásszintek
MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építményekben
MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követelmények (OHSAS 18001:2007)
MSZ-04-11-4:1985 Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei
MSZ-04-76:1990 Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei
MSZ-04-77:1988 Felvonók üzembe helyezési vizsgálata
MSZ-04-78:1988 Felvonók ellenőrző vizsgálata
MSZ-04-79:1988 Felvonók évenkénti fővizsgálata
MSZ-04-80:1984 A felvonó-karbantartás szakszerűségének ellenőrzése
MSZ-04-81:1980 Felvonók karbantartása
 
19. Visszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók
MSZ EN 81-1:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók
MSZ EN 81-1:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek
MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók
MSZ EN 81-2:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók.
MSZ EN 81-2:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók A2: Gép- és kerékterek
MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók
MSZ EN 81-21:2010 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben JK
MSZ EN 115:1999 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai (2009.12.01-ig volt érvényes)
MSZ EN 115:1995/A2:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai (2009.12.01-ig volt érvényes)
MSZ EN 1570:1998+A2:2009 V Emelőasztalok biztonsági követelményei
MSZ EN 12015:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavarkibocsátás JK
MSZ EN 12016:2004+A1:2009 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavartőrés JK
MSZ EN 12159:2000+A1:2009 Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók JK
MSZ EN 12183:2001 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 12184:2001 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 12183:2010 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek JK
MSZ EN 12184:2010 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek JK
MSZ EN 13015:2001 Felvonók és mozgólépcsk karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei
MSZ EN 13411-4:2002+A1:2009 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 4. rész: Fémes és műgyantás kiöntés
MSZ EN 1570: 2001 Emelőasztalok biztonsági követelményei
MSZ EN 294:1994 Gépek biztonsága
MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő egyenpotenciálra hozó vezetők (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)
MSZ ISO 4190-1:2006 Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók JK
MSZ ISO 4190-5:1994 Felvonók és kisteherfelvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények.
MSZ ISO 7465:2006 Személyfelvonók és kisteher-felvonók. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. T-típus JK
MSZ 9113:1998 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei
MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei (Csak 2005 szeptemberéig volt érvényes!)
MSZ 9114:2003 Felvonók létesítése. Teherfelvonók műszaki követelményei
MSZ 14800-5:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározása
MSZ 04-11-1:1985 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei
MSZ 04-11-1:1985/1M:1998 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei
MSZ 04-11-2:1985 Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalom-ellátásának követelményei
MSZ 04-11-3:1985 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei
MSZ 04-11-5:1985 Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményei
MSZ 04-11-6:1986 Felvonók létesítése. Kisteher-felvonók műszaki követelményei
MSZ 04-11-7:1986 Felvonók létesítése. Névleges terhelés és névleges sebesség-választék
MSZ 04-11-8:1990 Felvonók létesítése.Vész- és üzemállapot-jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei
MSZ 04-84:1987 Mozgólépcsők és mozgójárdák létesítésének műszaki követelményei
MSZ 04-90:1983 Felvonók létesítési tervdokumentációjának tartalmi és alaki követelményei
MSZ 15696:2003 Felvonók létesítése meglévő épületben
MSZ 1585:2009 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései)
MSZ 2364-430:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva)
MSZ 2364-473:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása
MSZ 2364-520:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, módosítva)
MSZ 2364-523:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 523. főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai (IEC 60364-5-523:1999, módosítva)
MSZ 9746-1:1992 Sodronykötélvég ékes-hüvelyes rögzítése. Szerkezeti és szerelési követelmények
MSZ KGST 291:1976 helyett (1996-tól) MSZ 12851:1976 Felvonó gépkönyv
MSZ KGST 726:1977 Villamos felvonók fülkéje, ellensúlya, vezetősínjei
MSZ KGST 727:1977 helyett (1996-tól) MSZ 12852:1977 Villamos felvonók biztonsági berendezései.
 
20. A jelenleg kidolgozás alatt álló magyar nemzeti szabványok (szabványjavaslatok):
MSZ 78 Felvonók helyszíni ellenőrző vizsgálatai. Új szabvány az MSZ 04-76:1990, MSZ 04-77:1988, MSZ 04-78:1988, MSZ 04-79:1988, MSZ 04-80:1984 szabványok helyett
MSZ 15697 Felvonók felújítása. Új, kiegészítő szabvány az MSZ EN 81 sorozathoz
Fontosabb jogszabályok
Munkavédelem:
-1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
-5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
-1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről.
-1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről.
-218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről.
-10/2000. (II. 23.) BM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól.
-32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól
-1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról.
-66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
Munkahely:
-57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól.
-3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
-50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
-4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.
-191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építõipari kivitelezési tevékenységrõl (2010. I.01) (Hatályon kívül helyezte az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kiviteli tervdokumentáció tartalmáról szóló a 290/2007.(X.31.) Korm. rendeletet)
-1999. évi XLII. Törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
-3/2003.(III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről.
-2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.
-22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
Munkaeszköz, munkagép:
-14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. (hatályát veszti 2016.05.05.)
-10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről (hatályos 2016.május 05-től)
-A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet
Egyéni védőeszköz:
-18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
-17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól.
-65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.
Foglalkozás-egészségügy:
-89/1995. (VII. 14.) Korm. Rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.
-27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.
-33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
-51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről
Anyagmozgatás, tárolás:
-25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
Kémiai biztonság :
-2000. évi XXV. tv. a kémiai biztonságról
-25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
-44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
-98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
Tűzvédelem:
-54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról.
Oldal tetejére
Minden jog fenntartva 2018 © thyssenkrupp Elevator
Impresszum|Jognyilatkozatok|